Zmluvy

1 2 3 4
Kúpna zmluva-Mikuláš Duranka a manželka Viera
Zmluva o dielo-Stavba multifunkčné a detské hrisko
Zámenná zmluva-Miroslav Ilčišák
Kúpna zmluva Ing. František Halmo a manželka Ing. Anna Halmová
Zámenná zmluva uzavretá podľa § 588 - Peter Kovaľ a manželka Jana
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 3.3.2017 Andrej Kravec a manželka
Zámenná zmluva Pavel Badovský a manželka, zverejnená 24.4.2015
Kúpna zmluva MUDr. Miroslav Demjan a manželka Helena r. Kolejáková, zverejnená 10.1.2017
Kúpna zmluva Mgr. Štefan Kuča a manželka Mgr. Eva Kučová, zverejnená dňa 3.8.2015
Zámenná zmluva-Gréckokatolícka cirkev Malý Lipník-zverejnená 25.2.2016
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Patrik Živčák a Martina Živčáková
Zámenná zmluva-Andrej Kravec a manželka Milena, zverejnená 8.3.2017
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-Ing. Jaroslav Hospodár a Ing. Oxana Hosodárová
Kúpna zmluva-Ing.Jaroslav Hospodár a Ing.Oxana Hospodárova,zverejnená 20.6.2016
Zámenná zmluva Patrik Živčák a manželka, zverejnená 20.6.2016
Dodatok č. 1 k poisteniu majetku - Regulácia potoka Lipník v obci Malý Lipník
Kúpna zmluva Ján Mikluš, zverejnená 30.7.2015
Návrh poistnej zmluvy-regulácia potoka Lipník
Kúpna zmluva Mgr. Jozef Smetana a manželka Anna, zverejnená 6.7.2015
DODATOK č. 5 k ZMLUVE O DIELO - SLOVDACH, s.r.o.
Kúpna zmluva Vladimír Leško a Terézia Lešková
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
Zmluva o zriadení vecného bremena Vsl. distribučná, a.s.
Kúpna zmluva Mgr. Juraj Varholák a manželka Emília, zverejnená 8.12.2014
Zmluva o poskytnutí programových licencií
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Kúpna zmluva č. 48/2011, JUDr. Vasilík, zverejnená dňa 8.7.2011
Zmluva o dielo MOSTAT, spol. s.r.o. Košice
MANDÁTNA ZMLUVA-INPRO POPRAD, s.r.o.
Zmuva o výpožičke LESY SR
Zmluva o dielo č.1/2011 o likvidácií odpadových vôd zo žumpy
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutie finančného príspevku
Dodatok - Zmluva o dielo č. 6/2011-Prevádzkáreň obce Malý Lipník
Dodatok - Zmluva o dielo č. 6/2011 Prevádzkáreň obce Malý Lipník
Kúpna zmluva Mgr. Kuča, zverejnená dňa 26.9.2011
kúpna zmluva Jedinák, zverejnená dňa 28.9.2011
Zmluva o nájme nebyt.priestoru B.A.M.MEDIC s.r.o. V.Ružbachy,zverejnená dňa 12.12.2011
Kooperatíva Prešov
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Zmluva o dielo SLOVDACH
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Slovdach
Zmluva o prevádzkované obecných kompostovísk prse rok 2012
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distr.sústavy
Dodátok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl.Obch.zákonníka
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Zmluva o zámene nehnuteľností
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva o dielo MARLOW
Zmluva o dielo č. 140613-1 Project Consult, spol. s r.o. Prešov
ZMLUVA O DIELO č. 254/13 - dodávka a montáž dúch.agr.
Dodatok č. 2 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Licenčná zmluva DM-SERVIS Kapušany
Dodatok č. 1 Zmluve o dielo MARLOW
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MOSTAT
Kúpna zmluva Ing.Peter Valigurský a manželka
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo Enermont s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby-Project Consult,spol.s r.o.Prešov
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP
DODATOK č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č.zmluvy 092/2.1
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Príkazná zmluva č.21SL/14/2013
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce M.Lipník č. 68/2007
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb INPRO POPRAD
Zmluva o dielo č. JO 030315 Premier Consulting
Zmluva o dielo č. JO 030315-2 Premier Consulting
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp.
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp.
Zmluva o budúcej zml. o odohraní divadelného predstavenia
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Zmluva o dielo (PHSR)
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO
Zmluva o zabezp.systému nakladania s odpadmi
Zmluva o dielo č. 122015
Zmluva o dielo č. JO101215-1-1
Zmluva o dielo č. JO101215-1-2
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluva o dielo projektová dokumentácia
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
Zmluva o dielo energetický audit
Zmluva o dielo č. 345/16 - metrologické overenie
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
Darovacie zmluva č.p. KRHZ-PO-715/2015-015
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva č. 26400
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva-úrazové poistenie od 01.07.2015-31.12.2015
Zmluva-úrazové poistenie od 01.02.2016-31.12.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Zmluva č.10/2016/SL-OKR/005183-10 o výpožičke
Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/235
Zmluva č. 37713 o poskyt.dotácie z prostr. DPO
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-532
Mandátna zmluva - stavebný ldozor
Zmluva o dielo-Slovdach
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
Nájomná zmluva-Slovenský vodohospodársky podnik
Zmluva o poskytovaní služieb
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
Zmluva číslo 177/322/18Pv o dodávke vody
Dohoda o ukončení zmluvy c MZ-ZoP/2012/002-SpZ
Darovacia zmluva-Pierott. n.o.
Zmluva č. 38 025 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s ochranou osobných údajov
Zmluva o zabezp. a poskyt. marketingových služieb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár