Zmluvy

  Zámenná zmluva uzavretá podľa § 588
  Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 3.3.2017 Andrej Kravec a manželka
  Zámenná zmluva Pavel Badovský a manželka, zverejnená 24.4.2015
  Kúpna zmluva MUDr. Miroslav Demjan a manželka Helena r. Kolejáková, zverejnená 10.1.2017
  Kúpna zmluva Mgr. Štefan Kuča a manželka Mgr. Eva Kučová, zverejnená dňa 3.8.2015
  Zámenná zmluva-Gréckokatolícka cirkev Malý Lipník-zverejnená 25.2.2016
  Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Patrik Živčák a Martina Živčáková
  Zámenná zmluva-Andrej Kravec a manželka Milena, zverejnená 8.3.2017
  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-Ing. Jaroslav Hospodár a Ing. Oxana Hosodárová
  Kúpna zmluva-Ing.Jaroslav Hospodár a Ing.Oxana Hospodárova,zverejnená 20.6.2016
  Zámenná zmluva Patrik Živčák a manželka, zverejnená 20.6.2016
  Dodatok č. 1 k poisteniu majetku - Regulácia potoka Lipník v obci Malý Lipník
  Kúpna zmluva Ján Mikluš, zverejnená 30.7.2015
  Návrh poistnej zmluvy-regulácia potoka Lipník
  Kúpna zmluva Mgr. Jozef Smetana a manželka Anna, zverejnená 6.7.2015
  DODATOK č. 5 k ZMLUVE O DIELO - SLOVDACH, s.r.o.
  Kúpna zmluva Vladimír Leško a Terézia Lešková
  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
  Zmluva o zriadení vecného bremena Vsl. distribučná, a.s.
  Kúpna zmluva Mgr. Juraj Varholák a manželka Emília, zverejnená 8.12.2014
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
  Zmluva o poskytnutí programových licencií
  Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
  Kúpna zmluva č. 48/2011, JUDr. Vasilík, zverejnená dňa 8.7.2011
  Zmluva o dielo MOSTAT, spol. s.r.o. Košice
  MANDÁTNA ZMLUVA-INPRO POPRAD, s.r.o.
  Zmuva o výpožičke LESY SR
  Zmluva o dielo č.1/2011 o likvidácií odpadových vôd zo žumpy
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
  Zmluva o poskytnutie finančného príspevku
  Dodatok - Zmluva o dielo č. 6/2011-Prevádzkáreň obce Malý Lipník
  Dodatok - Zmluva o dielo č. 6/2011 Prevádzkáreň obce Malý Lipník
  Kúpna zmluva Mgr. Kuča, zverejnená dňa 26.9.2011
  kúpna zmluva Jedinák, zverejnená dňa 28.9.2011
  Zmluva o nájme nebyt.priestoru B.A.M.MEDIC s.r.o. V.Ružbachy,zverejnená dňa 12.12.2011
  Kooperatíva Prešov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
  Zmluva o dielo SLOVDACH
  Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Slovdach
  Zmluva o prevádzkované obecných kompostovísk prse rok 2012
  Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
  Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distr.sústavy
  Dodátok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl.Obch.zákonníka
  Dohoda o vzájomnej spolupráci
  Zmluva o zámene nehnuteľností
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
  Zmluva o poskytnutí NFP
  Zmluva o dielo MARLOW
  Zmluva o dielo č. 140613-1 Project Consult, spol. s r.o. Prešov
  ZMLUVA O DIELO č. 254/13 - dodávka a montáž dúch.agr.
  Dodatok č. 2 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
  Licenčná zmluva DM-SERVIS Kapušany
  Dodatok č. 1 Zmluve o dielo MARLOW
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MOSTAT
  Kúpna zmluva Ing.Peter Valigurský a manželka
  Kúpna zmluva a Zmluva o dielo Enermont s.r.o.
  Zmluva o poskytnutí služby-Project Consult,spol.s r.o.Prešov
  DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP
  DODATOK č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP č.zmluvy 092/2.1
  Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
  Zmluva o nájme nebytového priestoru
  Príkazná zmluva č.21SL/14/2013
  Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
  Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce M.Lipník č. 68/2007
  Rámcová zmluva na poskytovanie služieb INPRO POPRAD
  Zmluva o dielo č. JO 030315 Premier Consulting
  Zmluva o dielo č. JO 030315-2 Premier Consulting
  Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp.
  Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp.
  Zmluva o budúcej zml. o odohraní divadelného predstavenia
  Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
  Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
  Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
  Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
  Zmluva o dielo (PHSR)
  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO
  Zmluva o zabezp.systému nakladania s odpadmi
  Zmluva o dielo č. 122015
  Zmluva o dielo č. JO101215-1-1
  Zmluva o dielo č. JO101215-1-2
  Dohoda o zrušení zmluvy
  Zmluva o dielo projektová dokumentácia
  Dodatok č. 1 k zámennej zmluve
  Zmluva o dielo energetický audit
  Zmluva o dielo č. 345/16 - metrologické overenie
  Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
  Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
  Darovacie zmluva č.p. KRHZ-PO-715/2015-015
  Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
  Zmluva č. 26400
  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
  Zmluva-úrazové poistenie od 01.07.2015-31.12.2015
  Zmluva-úrazové poistenie od 01.02.2016-31.12.2016
  Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
  Zmluva č.10/2016/SL-OKR/005183-10 o výpožičke
  Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/235
  Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-002-2015/000041-532
  Zmluva č. 37713 o poskyt.dotácie z prostr. DPO
  Mandátna zmluva - stavebný ldozor
  Zmluva o dielo-Slovdach
  Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár