Aktuality

Pozvánka na valné zhromaždenie - Urbariát Malý Lipník

 11.03.2020

OZNÁMENIE - Pozvánka na valné zhromaždenie

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Urbariát Malý Lipník   pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční:

v Kultúrnom dome obce Malý Lipník dňa  19. apríla 2020  o 13:30 hod.


Program valného zhromaždenia

 1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 13,30 hod
 2. Otvorenie
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice a určenie zapisovateľa
 4. Správa o činnosti LPS za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a schválenie účtovnej závierky za rok 2019
 6. Správa dozornej rady  za rok 2019
 7. Úlohy LPS  na rok 2020
 8. Návrh nových aktivít LPS   
 9. Rôzne – diskusia
 10. Schválenie návrhu na uznesenie
 11. Záver

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Pozvánky sú doručované členom spoločenstva formou poštových zásielok ,  verejným vyhlásením v miestnom rozhlase v Malom Lipníku, uverejnením na obvyklom mieste – priečelí sídla spoločenstva a na webovej stránke obce Malý Lipník obecmalylipnik.sk

V Malom Lipníku,10.3.2020

 výbor LPS Malý Lipník


Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár