Aktuality

Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník

 01.09.2012

SR
Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
v rámci Operačného programu Životné prostredie

Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník
Druh projektu: investičný

Obec Malý Lipník realizuje projekt s názvom „Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Malý Lipník“. Cieľom projektu je zabezpečiť a zlepšiť protipovodňovú ochranu obyvateľov a ich majetku v obci Malý Lipník. V rámci projektu bude zrealizovaná úprava miestneho potoka z dôvodu nedostatočnej súčasnej ochrany obce pred povodňami.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 492 026,40 EUR. Projekt je financovaný z Operačného programu Životné prostredie a výzvy č. OPŽP-PO2-11-1. Zámerom výzvy bolo výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Realizácia projektu prebieha od septembra 2012 do februára 2015.

Projekt pozostáva z hlavnej aktivity - Úprava potoka Lipník a z podporných aktivít. Výsledkom projektu bude upravené koryto potoka Lipník s pevnými brehmi, čo zabráni ďalšiemu vybrežovaniu počas väčšieho množstva dažďových zrážok.

Realizáciou projektu bude môcť obec disponovať dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá ju dokáže ochrániť pred veľkými vodami a pred záplavami osídleného územia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
22 / 06 / 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 24.6.2020 o 19.15 hod. v kancelárií starostu obce. Program: 1.otvorenie, 2.kontrola uznesenia, 3.žiadosť p. Ilčišáka o odkúpenie pozemku,4.žiadosť p.Kasperkeviča o odkúpenie pozemku, 5.žiadosť p.Palgutovej o odkúpenie pozemku,6.žiadosť p.Verešpej, Poláčkovej a Dlugoša o odkúpenie pozemkov,7.schválenie záverečného účtu, 8.schválenie spolufinancovania projektu-zmena vykurovania objektov ZŠ a OcÚ, 9.rôzne, 10.záver


Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár